Hashøj Rideklub

Vedtægter

for Hashøj Rideklub

Vedtægter for Hashøj Rideklub - Revideret 2020

§ 1 Navn og hjemsted Foreningen
Hashøj Rideklub (HAS), er stiftet i 1982 og har hjemsted i Slagelse kommune. Foreningen er
tilsluttet Dansk Ride Forbund (DRF) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses
love og bestemmelser.
§ 2 Dansk Ride Forbund
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben
og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglement og
bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser
§ 3 Formål
Foreningens formål er at dyrke ridesporten og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i
klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle
medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.
§ 4 Medlemskab
Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 1 år. Medlemmerne er forpligtet til at
overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Udmeldelse skal ske
skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til ophør pr.1. januar eller 1. juli.
§ 5 Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal
indmeldelsen underskrives af forældre eller værge.
§ 6 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en
kontingentperiode, som er pr.1. januar eller 1. juli. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets
eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.
§ 7 Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves forud for hver den 1.
februar.
§ 8 Restance
Er kontingentet ikke betalt senest 45 dage efter forfaldsdato, kan bestyrelsen med mindst 8 dages
skriftligt varsel slette vedkommende.
Ingen, der er udelukket pga. kontingentrestance, kan optages på ny, før de har betalt deres gæld til
rideklubben.
§ 9 Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler
til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende
generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af
foreningens vedtægt.
§ 9 A. Karantæne/udelukkelse
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem,
der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For
at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige
bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.
Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden 8 dage.
Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den
pågældende klub er inhabil.
§ 9 B. Karantæne/udelukkelse
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra
klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved
skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de angivne stemmer (blanke
stemmer tæller som angivne).
Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om
udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4
uger.
§ 9 C. Karantæne/udelukkelse
I det af § 8 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og
med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for
Dansk Ride Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre
rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre
specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).
§ 10 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned. Indkaldelse
med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel ved opslag i
klubben og på klubbens facebookside. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før
generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, forelægges disse til medlemmerne
sammen med dagsorden og det reviderede regnskab.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte
indbyde.
Stemmeret har aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, når de er fyldt 16 år.
For medlemmer under 16 år har forældre/værge adgang til og stemmeret på generalforsamlingen.
Forældre/værge har én stemme pr. barn, som er medlem af klubben. For at opnå stemmeret skal
kontingentet være betalt og medlemskabet skal have varet i mindst 3 måneder. Der kan kun
stemmes ved personligt fremmøde
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
§ 11 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
4) Fastsættelse af kontingent
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af formand (i lige år)
7) Valg af kasserer (i ulige år)
8) Valg af sekretær (i ulige år)
9) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
10) Valg af to suppleanter til bestyrelsen
11) Valg af revisor og revisorsuppleant
12) Eventuelt
§ 12 Generalforsamlingens ledelse
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og
som ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver
vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.
Afstemning forgår ved håndsoprækning, såfremt fem medlemmer forlanger det foretages den
skriftlig. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og
underskrives af dirigenten.
§ 13 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen
fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen
skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen,
mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære
generalforsamling.
§ 14 Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen
består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderlig et medlem, og vælges for
to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Formanden og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, medens kassereren, sekretæren og 1
bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og
har stemmeret, jf. § 9.
I tilfælde af at jobbet som kasserer lægges udenfor bestyrelsen – og vedkommende derved fungerer
som ren forretningsfører – erstattes kassereren med yderligere et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst
halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over
bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger
forpligter foreningen i henhold til vedtægten.
§ 15 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive årsrapport for
det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til
godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.
§ 16 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.
Revisoren skal hvert år i december gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede.
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
§ 17 Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 10.0000 kr. kræves dog
underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal
godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 0 kr. godkendes af
generalforsamlingen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, som påhviler foreningen.
Nedenstående tilføjelse, er et krav fra banken:
Dispositionsbegrænsninger i foreningens vedtægter er ikke til hinder for, at der kan oprettes Online
Banking eller lignende til foreningen. Brug af Online Banking sker på foreningens eget ansvar, og banken
kan i den forbindelse ikke påse og dermed heller ikke holdes ansvarlig for, om de ovenfor nævnte
begrænsninger i dispositionsretten overholdes”
§ 18 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne
stemmer er for forslaget.
Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.
§ 19 Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt
ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele
af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves, at
mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en
generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor
beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede
medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke
almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og
løsøre, skal tilgå.